HORSE
https://www.hartog.eu/agro
HORSE
https://www.hartog.eu/agro

Grasdrogerij Hartog B.V. 

Betreft de levering van ruw- en krachtvoeders en overige producten. 

 Artikel 1. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Grasdrogerij Hartog B.V. (KVK: 37125836), verder te noemen “de verkoper” en haar afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen “de koper”, welke zijn ontstaan door, hetzij overeenkomst, hetzij de wet, en met betrekking tot een levering en/of verkoop van ruw- en/of krachtvoeder en/of overige producten. Tevens zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK en zijn de algemene voorwaarden te vinden op onze website. 
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen die in strijd zijn met deze voorwaarden zijn voor de verkoper enkel bindend wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. In geval van gebleken strijdigheid van enige bepaling met deze voorwaarden met een wettelijk voorschrift zal die bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven dan wel, indien zulks niet mogelijk blijkt, buiten toepassing blijven onder handhaving van de overige bepalingen.
 4. Indien ook de koper gebruik maakt van algemene voorwaarden, dan zullen steeds de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper toepasselijk zijn met uitsluiting van alle door de koper gehanteerde bepalingen, ongeacht of een daarin geregeld onderwerp al dan niet tevens in de voorwaarden van de verkoper is geregeld.  

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding 

 1. Alle aanbiedingen door of namens de verkoper gedaan, ook als dit door een vertegenwoordiger gedaan wordt en ongeacht of deze bevoegd was, met betrekking tot de levering van en/of het verrichten van diensten zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen. 
 2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door de verkoper. 
 3. In het geval dat de verkoper de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt de aflevering, het verrichten van de dienst en ontvangst voldoende bewijs van het bestaan en de datum van de overeenkomst. 
 4. De verkoper heeft het recht een aanbod tegenover een koper, die dat heeft aanvaard te herroepen binnen twee werkdagen na aanvaarding, als deze om gerechtvaardigde bedrijfsbelangen de overeenkomst niet wil aangaan. 
 5. Als de koper een order plaatst met een wijziging in de prijs of voorwaarden die afwijkt van het aanbod of afspraken tussen de partijen, zal de beoogde overeenkomst niet tot stand komen tenzij verkoper dit schriftelijk heeft aanvaard. 

 Artikel 3. Prijsverhogingen 

 1. De verkoper heeft het recht alle hem ter zake van zijn onderneming door enige overheid opgelegde of veroorzaakte lasten en belastingen dan wel verhogingen die ten minste 10% zijn, afgekondigd na het tot stand komen van een overeenkomst, aan de koper door te berekenen. 
 2. Verhogingen van transportkosten van tenminste 10% die de verkoper dient te maken door bijzondere omstandigheden, zowel ter zake van de tijdige aanvoer van grondstoffen en halffabricaten als de afvoer van af te leveren zaken, en ook verhogingen van verschuldigde assurantiepremies, uit welken hoofde ook, kunnen door hem te allen tijde aan de koper worden doorberekend. 
 3. Prijsverhogingen als sub 3.1 en 3.2 bedoeld geven de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits zulks geschiedt uiterlijk op de vijfde werkdag na mededeling van de verkoper, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, het laatste onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging. 

Artikel 4. Aflevering 

 1. De aflevering vindt plaats op de locatie waar de verkochte zaken door de verkoper ter verlading worden aangeboden ongeacht wie het vervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking stelt of de kosten van het vervoer draagt. 
 2. De koper verleent de verkoper het recht alleen bij onvoorziene omstandigheden om een order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten in rekening te brengen. 
 3. Verkochte zaken zijn vanaf de aflevering van deze zaken voor risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 4. Als partijen van tevoren en uitdrukkelijk, in afwijking van het sub 4.1 gestelde, zijn overeengekomen dat aflevering zal plaatsvinden op het bedrijf van koper, dan zal laatstgenoemde zorgdragen en verkoper garanderen, dat de locatie (zoals opslag of silo’s) waarin of waar de verkoper de af te leveren zaken dient te lossen, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn. 
 5. Afgeleverde zaken worden in beginsel nimmer door de verkoper teruggenomen; wanneer, om welke reden ook, de verkoper de koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van de koper worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper. 

Artikel 5. Reclame 

 1. De koper dient de door hem gekochte zaak bij aflevering te controleren met betrekking tot de hoeveelheid, gewicht, soort, samenstelling, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen direct aan de verkoper te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging. 
 2. In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin hij verkeert op het tijdstip van de aflevering. 
 3. Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van de verkoper worden gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend tot de plaats(en), waar de zaken zijn opgeslagen. 
 4. Indien de koper niet binnen de sub 7.3 getelde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het sub 5.3 gestelde niet is nagekomen zal de koper geacht worden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard. 
 5. Een eventuele bemonstering zal door een beëdigd monsternemer of andere daartoe bevoegde deskundige naar keuze van de verkoper geschieden, de namens beide partijen verzegelde monsters leveren tussen partijen onweerlegbaar bewijs van de samenstelling, kwaliteit en staat van de producten op het moment van de monsterneming. 
 6. Onderzoek van monsters zal worden opgedragen aan Eurofins of een ander door de verkoper aan te wijzen, daartoe geëigend neutraal instituut. 
 7. De kosten verbonden aan bemonstering en onderzoek van monsters komen voor rekening van de opdrachtgever tot bemonstering.  

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de eigendomsoverdracht van verkochte zaken eerst zal geschieden, indien en zodra de koper al zijn verplichtingen jegens de verkoper uit hoofde van, hetzij alle tegenprestaties met betrekking tot door de verkoper afgeleverde of af te leveren zaken of te verrichten of verrichte diensten hetzij enige vordering wegens tekortschieten in de nakoming van enige zodanige overeenkomst, ten volle heeft voldaan. 
 2. Onder de verplichtingen als sub 6.1 bedoeld worden tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de koper aan de verkoper verschuldigd is of wordt terzake van het niet dan wel niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van die verplichtingen. 
 3. De koper mag de door de verkoper afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf, in welk geval de koper op zijn beurt gehouden is die zaken onder beding van eigendomsvoorbehoud af te leveren. 
 4. Het is de koper verboden de door de verkoper afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen. 
 5. Indien de koper zijn verplichtingen als sub 6.3 en/of 6.4 bedoeld niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koper verplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van de verkoper een boete zal worden verbeurd ter grootte van 10% (tien ten honderd) van het door hem verschuldigde per dag. 
 6. Indien derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud af geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht op te hoogte te stellen. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper: 
  1. de vorderingen, die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud voor de verkoper afgeleverde zaken, aan de verkoper te verpanden, bij gebreke waarvan hij de verkoper onherroepelijk machtigt zulks in zijn naam te doen; 
  2. de zaak, waarvan de af geleverde zaak bestanddeel is geworden of waarmede de af geleverde zaak is samengesmolten dan wel een nieuwe zaak heeft gevormd, aan de verkoper te verpanden, bij gebreke waarvan hij de verkoper onherroepelijk machtigt zulks in zijn naam te doen; 
  3. de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te merken als herkenbaar eigendom van de verkoper; 
  4. op andere wijzen medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die de verkoper wil treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 1. De verkoper zal, tenzij in geval van opzet of grove schuld van zijn kant, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een hem door een derde afgeleverde grondstof dan wel een door een derde aan hem afgeleverd gereed product of halffabricaat. 
 2. In geval van aansprakelijkheid van de verkoper ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdens het productieproces of in verband daarmee, of van enige andere handeling, welke verkoper heeft verricht of die aan hem kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als sub 7.1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt; indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto factuur waarde van de betreffende levering of verrichte dienst, doch in ieder geval tot een bedrag van € 20.000,–(twintigduizend euro). 
 3. Op gebreken in een door de verkoper geleverde zaak of verrichte diensten dient de koper binnen twee werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeft kunnen constateren, en uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering op de verkoper een beroep doen. 
 4. Ieder rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van de verkoper ter zake van gebreken in af geleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering. 
 5. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden van personen, die niet in zijn dienst zijn, doch van wier diensten hij gebruikt maakt, zal zijn beperkt overeenkomstig het sub 7.2 gestelde. 
 6. Indien een persoon als sub 7.5 bedoeld wordt aangesproken ter zake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van de verkoper, zal hij het recht hebben zich te beroepen op iedere door de verkoper richting, tegenover, naar diens wederpartij bedongen aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting. 
 7. De verkoper zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de koper geleden vervolgschade.

Artikel 8. Ontbinding 

 1. De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van de verkoper is uitgesloten. 
 2. Indien de koper niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van de onderneming van koper, heeft de verkoper het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De verkoper is in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van de openstaande vordering te vorderen. 
 3. Indien de verkoper, door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld, een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor de verkoper. De verkoper is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst. 

Artikel 9. Schadevergoeding 

 1. Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakoming daarvan zal de koper zijn gehouden aan de verkoper alle aanvullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden ter zake van tekortkoming door de koper. 
 2. Tot de schade als sub 9.1 behoort in ieder geval: 
 3. een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van ingang van het kopers verzuim tot aan die der algehele voldoening tot een beloop van het geldende promesse-disconto van de Nederlandsche Bank N.V., vermeerderd met de geldende door de banken in rekening gebrachte toeslagrente, alsmede met 3% (drie ten honderd), zulks op jaarbasis; 
 4. alle kosten van invordering, waaronder begrepen de kosten van retour­wissels, kwitanties, protesten, alsmede van naar het redelijk oordeel van de verkoper noodzakelijk buitengerechtelijk en gerechtelijk incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag wanneer het een vordering op een Nederlandse koper betreft en minimaal 20% van het te vorderen bedrag, wanneer het een vordering op een buitenlandse koper betreft, een en ander met een benedengrens van € 500,–.

Artikel 10. Overgang van rechten 

 1. Als de verkoper ten aanzien van de koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of verwacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die de zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, van de koper verkrijgt. 
 2. Alle rechtspersoonlijkheid of niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties, vormende het concern, waarvan de verkoper deel uitmaakt, worden tezamen, met inbegrip van de verkoper, aangemerkt als één en dezelfde persoon ten opzichte van de koper en zijn rechtsopvolgers onder welke titel ook; hieruit voortvloeiende verrekening staat slechts ter keuze van de verkoper en omvat alsdan verrekening van alle schulden.

Artikel 11. Toerekening tekortkomingen 

 1. Tot de tekortkomingen, waardoor de verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen, maar die hem niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoeding aan de koper, anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, behoren: 
  1. Enige tekortkomingen als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of -omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden. 
  2. Een tekortkoming als gevolg van: 
   1. stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabricaten dan wel de afvoer van gereed product door onvoorziene weersomstandigheden; 
   2. ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is; 
   3. staking, werkonderbreking, werkverhindering, hacking of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van verkoper, diens leveranciers of van derden, van wiens diensten hij gebruik maakt; 
   4. schade door brand, storm, hacking of van buiten komende onvoorziene oorzaken; 
   5. enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid.
 2. Als de verkoper na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is om betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijn te voldoen, heeft hij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van de afleveringsplicht.

Artikel 12. Betalingen 

 1. Door verkoper aan koper geleverde zaken zullen door deze worden betaald binnen een termijn van dertig dagen, welke aanvangt op de dag, waarop de betreffende factuur door de verkoper aan hem is verzonden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 2. Na verloop van de sub 12.1 genoemde termijn zal de koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip rente verschuldigd worden conform het sub 9.1 en 9.2 bepaalde. 
 3. Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwijzingen door de koper, zal steeds geacht worden te zijn voldaan, in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente en invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van de verkoper, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders verklaart. 
 4. Aan een vertegenwoordiger van de verkoper kunnen nimmer bevrijdende betalingen over het door de verkoper geleverde worden gedaan. 
 5. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn over de betaling van zaken, op welke wijze die ook wordt voldaan, of van het daartoe strekkende transfer van gelden komen voor rekening van de koper. 
 6. De betaling zal, wanneer niet anders daaromtrent is bepaald, via een factuur worden voldaan. Als op rekening is verkocht, moet koper de gelden franco aan verkoper doen toekomen, binnen de afgesproken periode na ontvangst van de factuur. De betaling dient te geschieden effectief in de valuta als vermeld op de factuur. Indien betaling niet tijdig geschiedt, heeft de verkoper, onverminderd zijn recht op onmiddellijke invordering, recht op wettelijke rente, vanaf de dag na de vervaldatum die op de factuur is vermeld. Alle nadelige gevolgen uit de te late betaling voortvloeiend, zijn voor rekening van de koper. Alle kosten, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. De verkoper is gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten te fixeren op 15 % van de verschuldigde hoofdsom. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle overeenkomsten, aangegaan door de verkoper, de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, en ook door hem verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen uit de sub 13.1 bedoelde overeenkomsten en handelingen voortvloeiend of daarmede verband houdende, ook al worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.