HORSE
https://www.hartog.eu/agro
HORSE
https://www.hartog.eu/agro

Grasland bemesten 

Lees meer over het belang van bemesting voor de gezondheid en productiviteit van grasland. We gaan in op de voedingsstoffen die nodig zijn voor gezond gras en hoe deze kunnen worden aangevuld met bemesting. Ook bespreken we de verschillende soorten meststoffen en hoe deze het beste kunnen worden gebruikt.

Gras kan alleen goed groeien als er voldoende voedingsstoffen beschikbaar zijn voor opname door de plantenwortels. Het grasland bemesten is dan nodig om het aantal voedingsstoffen in het gras te verhogen.
Hierbij moet erop gelet worden dat de voedingstoffen in de juiste verhoudingen voor de plant beschikbaar zijn. Het doel van grasland bemesten is:

  • De grasproductie te verhogen
  • Zorgen dat het geproduceerde gras smakelijk en van een goede samenstelling is.

De optimale bemesting is afhankelijk van het grasland gebruik. Bij uitsluitend begrazen worden er weinig voedingsstoffen afgevoerd en mag de bemesting van het grasland veel geringer zijn dan bij maaien. Een ruime bemesting is nodig indien in het voorjaar het perceel eerst een keer wordt gehooid. Hoe vaak er bemest wordt is een eigen keuze, wanneer je één keer bemest dan kan dit het beste in april/mei gebeuren. Wanneer een grasland twee keer bemest wordt kan de tweede keer het beste in augustus plaats vinden.

Dierlijke mest

Dierlijke mest heeft een uitstekende bemestende waarde. Het voordeel van dierlijke mest is dat de meststoffen uit de mest verspreid over het weideseizoen vrijkomen. Juist omdat dit zo langzaam gaat, heeft uw weide er het hele seizoen profijt van. Voor een paardenweide is 10 m3 per hectare voldoende. Anders komt er een te hoog kaliumgehalte, wat het moeilijk maakt voor gras om magnesium en andere voor paarden belangrijke sporenelementen op te nemen.

Kunstmest

Er zijn speciale kunstmestsoorten voor paardenweiden te koop. Hierbij komt de stikstof heel langzaam vrij: in 2-3 maanden, deze vorm van stikstof heet ENTEC-stikstof en wordt gemaakt door de firma BASF. Stikstof in normale kunstmest komt na het strooien al binnen een paar dagen vrij. Gevolg: een enorme groeispurt en relatief hoge eiwitgehaltes in het gras, wat niet goed voor paarden is.

Wanneer u gras of luzerne teelt op contractbasis voor Hartog, kijk dan voor bemesting bij Gras teeltinformatie of Luzerne teeltinformatie voor meer informatie hierover.

Grondanalyse

Het bemesten van het grasland moet afgestemd worden op de voedingstoestand van de grond. Hieronder verstaat men de voorraad aan voedingsstoffen die in de bovenste centimeters (0-6 cm) van de bodem aanwezig is.

Met behulp van een grondanalyse wordt een bemestingsadvies berekend. De berekening van het bemestingsadvies gebeurt voor drie opeenvolgende jaren. Bij de berekening van de adviezen wordt rekening gehouden met de uitspoelingsverliezen tijdens de tussenliggende winterperioden en met de eventuele reeds uitgevoerde bemestingen. Bij Eurofins kunt u terecht voor een grondanalyse en bemestingsadvies.

De volgende voedingsstoffen worden door het gras in grote hoeveelheden opgenomen:

Stikstof

Stikstof is het basiselement voor de opbouw van het plantaardige eiwit. Het is dus de motor van de grasgroei. Uitspoeling van stikstof uit de bodem treedt gemakkelijk op, hierdoor is het aan te raden om meerdere malen per jaar stikstof toe te dienen. Zo zorg je ervoor dat er gedurende het hele groeiseizoen voldoende grasgroei is. Op paardenweiden mag de stikstofbemesting niet te hoog zijn, het gras wordt dan te eiwitrijk en te arm aan ruwe celstof waardoor darmstoornissen kunnen optreden.

Fosfor

Fosfor wordt in de planten gebruikt voor de opbouw van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen, het bevordert de wortelgroei. Voor de gezondheid van het grazende vee is het belangrijk om een voldoende hoog fosforgehalte in het gras te bereiken. De uitspoeling uit de bodem is gering, door bemesting kan er een reserve aan fosfor in de bodem opgebouwd worden. Op paardenweiden kan fosforbemesting het beste vroeg in het voorjaar (maart) plaatsvinden. Fosfor wordt door de paarden benut voor onder andere beendervorming en energiewerking.

Kalium

Kalium vormt in de plant geen bestanddeel van de organische stof. Het speelt wel een rol bij de vorming en vervoer van koolhydraten (o.a. suikers) en bij de regeling van de waterhuishouding in de plant. Bij een gebrek aan kalium wordt het gras gevoelig voor droogte en vorst en een overmaat aan kalium kan leiden tot een gebrekkige mineralenvoorziening voor het paard. Er wordt aangeraden om kaliumbemesting in twee keer toe te dienen, de grootste dosis in het voorjaar en de tweede dosis in de periode juni-juli.

Magnesium

Magnesium is voor de plant noodzakelijk voor de opbouw van het bladgroen. Hierom is het belangrijk om het magnesiumgehalte op peil te houden in verband met de gezondheid van de dieren. Magnesium wordt door de planten moeilijk opgenomen in koude weersomstandigheden. Er wordt daarom dan ook geadviseerd om in het voorjaar twee derde van de geadviseerde dosis toe te dienen en één derde in de loop van de maand augustus.

Calcium

Calcium is voor de plant belangrijk voor de versteviging van de celwanden en ook voor de neutralisatie van organische zuren. Voor paarden is calcium noodzakelijk voor de beendervorming en de regulering van de spiercontractie. Voor de bodem is calcium vooral belangrijk in verband met de structuur en zuurtegraad van de grond. Wanneer de bodem te zuur is, zijn de voedingstoffen voor de planten slecht opneembaar. Door bekalking wordt de bodem minder zuur en dan wordt ook het calciumgehalte op peil gebracht. Bekalking gebeurt bij voorkeur in het late najaar of het vroege voorjaar.

Natrium

Natrium heeft geen invloed op de grasgroei, maar het maakt het gras smakelijker voor paarden en het zorgt ook voor de natriumvoorziening van paarden. Deze voedingsstof wordt in de bodem alleen zeer slecht vastgehouden. Het is daarom jaarlijks noodzakelijk om natrium aan de bodem toe te dienen. Dit kan met landbouwzout of meststof.

Wanneer het ruwvoer juist is bemest kan er voor gekozen worden om het gras te conserveren voor de ruwvoerwinning.

Meer informatie op weidebeheer

Gerelateerde artikelen

Overgang naar weidegras: 5 tips voor een vlekkeloze overgang

Giftige bomen en struiken voor paarden 

Herkennen van jakobskruiskruid

Jakobskruiskruid bestrijden

Weidegang opbouwen in het voorjaar

Gevaar van Jakobskruiskruid

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste aanbiedingen, exclusieve inhoud en nieuws van Hartog Family Farms.